Blinka lilla stjärna

Trad.


4+   4+ 6+  6+  6-  6-  6+
Blin-ka lil-la stjär-na där

5-  5-  5+  5+  4-  4- 4+
hur jag und-rar vad du är

6+   6+  5-  5-  5+ 5+  4-
Fjär-ran lock-ar du min syn

6+  6+ 5- 5- 5+  5+ 4-
lik en di-a-mant i skyn

4+  4+  6+  6+  6-  6-  6+
Bli-nka lil-la stjär-na där

5-  5-  5+  5+  4-  4- 4+
hur jag und-rar vad du är

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet från vänster till höger. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft. Om du har ett munspel med 12 eller 16 hål, se melodin Blinka lilla stjärna med kromatiskt munspel.